Διατριβές (2)
 1. Evolution des suffixes verbaux du grec ancien jusqu'au grec du VIIe siècle ap. J.C. (1980). M.A. dissertation, Université de Montréal.
 2. Eléments de la morphologie du grec moderne: la structure du verbe. (1988). Ph.D. Dissertation, Université de Montréal.
Βιβλία-Μονογραφίες (5)
 1. Eléments de linguistique théorique: la morphologie du français. 1994. Athens: University of Athens.
 2. Morphology (in Greek) 2005. Athens: Patakis
 3. The  Composition  of  Words: A Cross-linguistic  Morphological  Approach (in Greek) 2007. Athens: Patakis.
 4. Compounding in Modern Greek. 2013. Dordrecht: Springer (Review by M. Bağrıaçık published in the Journal Word Structure 2016)
 5. Dictionary of the Asia Minor Dialects of Kydonies, Moschonisia and the Dialect of North-eastern Lesbos (in  Greek)  2017.  Athens:  Foundation of Historical Studies.
Επιμέλειες τόμων (11)
 1. Phonology. 1999. Translation and adaptation to Modern Greek of M. Nespor's book Fonologia 1993. Bologna: Il Mulino. Athens: Patakis.
 2. Working Papers in Natural Language Processing (co-editors E. Galiotou, G. Philokyprou, D. Christodoulakis and M. Grigoriadou). 1997. Athens: Diavlos.
 3. Proceedings  of  the 1st  Mediterranean  Morphology  Meeting (co-editors Geert Booij and Sergio Scalise). 1998. Patras: University of Patras.
 4. Proceedings of the 1st International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. (co-editors Brian Joseph and Mark Janse). 2001. Patras: University of Patras.
 5. Comparative Syntax of Balkan Languages (co-editor Maria Luisa Rivero). 2001. Oxford/New York: Oxford University Press.
 6. Gender (co-editors A. Anastasiadi-Symeonidi and D. Cheila-Markopoulou). 2003. Athens: Patakis.
 7. Proceedings of the 3rd Mediterranean Morphology Meeting (co-editors Geert Booij, Sergio Scalise, and Janet deCesaris). 2003. Barcelona: Pompeu Fabra.
 8. Proceedings of  the 2 nd International  Conference  on  Modern  Greek Dialects and Linguistic Theory. (co-editors Brian Joseph and Mark Janse). 2006. Mytilene: University of Patras.
 9. Proceedings of the  3rd International  Conference  on  Modern  Greek Dialects and Linguistic Theory. (co-editors Pavlos Pavlou, Brian Joseph, Mark Janse & Spyros Armostis). 2011. Cyprus: Monastery of Kykkos Publications.
 10. Contact Morphology in Modern Greek Dialects. 2016. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 11. The Morphology of Asia Minor Dialects: selected topics. Forthcoming. Berlin: Brill.
Επιμέλειες ηλεκτρονικών τόμων (7)
 1. Proceedings of the 6th  International Morphology Meeting (co-editors Geert Booij, Sergio Scalise and Athanasios Karasimos). 2008.
 2. Proceedings of the 7th  International Morphology Meeting (co-editors Geert Booij, Sergio Scalise and Athanasios Karasimos). 2010.
 3. Proceedings of the 8th  International Morphology Meeting (co-editors Geert Booij, Sergio Scalise and Athanasios Karasimos). 2012.
 4. Proceedings of the 4th  International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (co-editors Brian Joseph and Mark Janse). 2013.
 5. Proceedings of the 5th  International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (co-editors Brian Joseph and Mark Janse). 2015.
 6. Proceedings of the 6th  International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (co-editors  Brian  Joseph,  Mark Janse  and  Nikos Koutsoukos). 2016.
 7. Proceedings of the 7th  International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (co-editors Brian Joseph,  Mark Janse, Marina Tzakosta and Ioanna Kappa. 2017.
Επιμέλειες περιοδικών (6)
 1. Yearbook  of  Morphology 1997.  Co-editors  Geert  Booij  and  Sergio  Scalise. Dordrecht: Kluwer.
 2. Morphology 19 (1). Co-editors Geert Booij and Sergio Scalise. Dordrecht: Springer.
 3. Patras Working Papers in Linguistics I. Special Issue: Morphology. 2009. Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects.
 4. Patras Working Papers in Linguistics II. Special Issue: The Dialect of Megara. 2011. Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects.
 5. Patras Working Papers in Linguistics III. Special Issue: Morphology in Contact. 2013. Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects.
 6. Patras Working Papers in Linguistics IV. 2015. Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects.
Άρθρα σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών (41)
 1. Compounds in a Transfer-based Machine Translation System.1990. Glossologia 7-8: 117-130.
 2. Greek Inflection: A Computational Analysis in a Machine Translation System (EUROTRA). 1992. Glossologia 9-10: 81-94.
 3. A  Computational  Treatment  of  Stress  in  Greek  Inflected  Forms.  With  L. Touratzides. 1992. Language and Speech 35: 435-453.
 4. Compounds in Modern Greek. 1992. Rivista di Linguistica 4 (1): 143-173.
 5. Structure  et  forme  des  emprunts  français  dans  la  langue  grecque.  1995. Εurope Plurilingue 7: 77-89.
 6. Morphology-Phonology  Interface:  Stress  Domains  in  Greek  Compounds. 1996. With M. Nespor. The Linguistic Review 16: 357-382.
 7. Μorphology-Syntax Interface:  A/N  Compounds  versus  A/N  Constructs in Modern Greek 1998. With M. Stavrou. Yearbook of Morphology 1997: 243-264.
 8. Lazy Tagging with Functional Decomposition and Matrix Lexica: an Implementation in Modern Greek 1998. With Ε. Papakitsos and M. Grigoriadou. Literary and Linguistic Computing 13 4: 187-195. 
 9. Feature Mismatches in Greek Clitic Left-Dislocation Constructions 1998. With Manuel Español-Echevarria. Rivista di Grammativa Generativa 23: 63-79.
 10. The Role of Morphological Structure in the Processing of Compounds: The Interface between Linguistics and Psycholinguistics. 1999. With E. Kehaya, G. Jarema, K. Tsapkini, D. Perlak, D. Kadzielawa. Brain and Language 68: 370-377. 
 11. Inflectional  Features  and  the  Morphological  Module  Hypothesis.  2000. Working Papers in Theoretical and Applied Linguistics 6: 111-141.
 12. Case Mismatches in Greek: Evidence for the Autonomy of Morphology. 2000. With Manuel Español-Echevarria. Αcta Linguistica Hungarica 47: 179-203.
 13. Α Feature-based Analysis of Greek Nominal Inflection. 2000. Glossolojia  11-12: 201-227.
 14. Word-Formation Structure in Modern Greek Koine (in Greek). 2002. Mentor 10: 201 –227.
 15. Morphosyntactic  Features  and  Paradigmatic  Uniformity  in  Two  Dialectal Varieties of the Island of Lesvos. 2002. With A. Gafos. Journal of Greek Linguistics 2: 41-73.
 16. The Role of Morphology in Gender Determination: Evidence from Modern Greek 2002. Linguistics 40:3, 519-551.
 17. Morphology in Greek Linguistics: The State-of-the-art. 2003. Journal of Greek Linguistics 4: 77-130.
 18. Stem-based  vs.  Word-based  Morphological  Configurations:  The  Case  of Modern Greek Preverbs. 2004. Lingue e Linguaggio 2: 241-275.
 19. Greek Compounds: A Challenging Case for the Parsing Techniques of PC- KIMMO v.2. 2005. With E. Galiotou. International Journal of Computational Intelligence, 1 (2): 128-138.
 20. Morpho-phonological Modeling in Natural Language Processing. 2005. With E. Galiotou. International Journal of Computational Intelligence 1 (3): pp. 155-158.
 21. Syntactic and Morphosyntactic Phenomena in Modern Greek Dialects: The State of the Art. 2007. Journal of Greek Linguistics 2006: 121-159.
 22. Headedness in Diminutive Formation: Evidence from Modern Greek and its Dialectal Variation. 2008. With D. Melissaropoulou. Acta Linguistica Hungarica 55: 183-204.
 23. Greek  Deverbal  Compounds  with  Bound  Stems:  A  Case  of  Neoclassical Formations in Modern Greek. 2008. Southern Journal of Linguistics (SJL) 29 (1/2): 150-173.
 24. Compound Markers and Parametric Variation. 2008. In Th. Stolz et al. (eds.) Linguistic Typology and Universals (STUF) 61: 19-38.
 25. Morphology meets Dialectology: Insights from Modern Greek Dialects. 2009. Morphology 19 (1): 87-105.
 26. The Bare-Stem Constraint in Greek Compound Formation. With A. Karasimos. 2009. Gengo Kenkyu 135: 29-48.
 27. The Role of Constraints in Compound Formation: The Case of Greek. With A. Karasimos. Lingue e Linguaggio 2009 (1): 53-74
 28. Modern Greek V V Dvandva Compounds: A Linguistic Innovation in the History of the Indo-European Languages. 2009. Word Structure 2 (1): 48-67.
 29. Prefixation versus Compounding: A Case Study from the Dialects of Aivali and Moschonisia. 2009. With E. Dimela. Patras Working Papers in Linguistics 1: 95-106.
 30. Greek Derivational Structures: Restrictions and Constraints. 2010. With D. Melissaropoulou. Morphology 20 (2): 343-357.
 31. Coordinative compounds in Greek: lexical access and representation. 2012. With Ch. Manouilidou and K. Kordouli. Lingue e Linguaggio XI (2): 171-186.
 32. Verbal  loanblends  in  Griko  and  Heptanesian:  a  case  study  of  contact morphology. 2012. L’Italia Dialettale LXXIII:  111-132.
 33. Morphology in language contact: verbal loanblend formation in Asia Minor Greek (Aivaliot). 2012. STUF 12: 185-201.
 34. NN-sI  Concatenations  in  Turkish.  Construct  State  Nominals  and  Phrasal Compounds. 2013. With M. Bağrıaçık. MIT Working Papers in Linguistics.
 35. Compounding and its locus of realization: evidence from Greek and Turkish. 2013. Word Structure 6 (2): 181-200.
 36. Greek. 2013. Revue Belge de Philologie et d’Histoire 90: 939-966.
 37. Elements with Ambiguous Morphological Status: The Marker -idz(o) in Griko. 2014. With N. Koutsoukos. Quaderns de Filologia. Estudis Linguistics XVIII: 13-23.
 38. Asia Minor Greek:  Towards a Computational  Processing 2014.  With E. Galiotou and N. Karanikolas. Procedia - Social and Behavioral Sciences 147: 458-466.
 39. Gender and Inflection Class in Loan Noun Integration 2015 With M. Gkiouleka and V. Makri. SKASE 12 (3): 422-460.
 40. Phrasal vs. Morphological  Compounds: Insights from Modern Greek and Turkish 2015. With M. Bağrıaçık. STUF 15: 1-35.
 41. Revisiting the Borrowability Scale(s) of Free Grammatical Elements: Evidence from Modern Greek Contact- induced Varieties.  To appear. Journal of Language Contact. With D. Melissaropoulou and M. Marinis.
Δημοσιεύσεις σε βιβλία/τόμους με καθορισμένη θεματική, με σύστημα κριτών (41)
 1. Morphology.    1985.    In    S.    Tsitsopoulos    (ed.), EUROTRA-GR. Athens: EUROTRA Publications. 23-48.
 2. Compounds and Related Constructions 1989. With S. Ananiadou. EUROTRA Reference Manual. Luxemburg: EUROTRA Publications. 3-18.
 3. The Role of Theoretical Linguistics in Natural Language Processing (in Greek). 1993. Parousia 7, University of Athens Publications. 317-328.
 4. Traitement automatique  de  langue  naturelle:  une  application.  1995. Parousia 8, University of Athens Publications.  245-259.
 5. Greek Function Words (in Greek). 1997. In S. Litra (ed.), Greek as a Second Language: Basic Level, ch. 2,4. Athens: University of Athens Publications. 131-137.
 6. On the Morphological Status of Inflectional Features: Evidence from Modern Greek. 1998. In G. Horrocks, B. Joseph and I. Philippaki-Warburton (eds.), Themes of Greek Linguistics II. John Benjamins. 51-74.
 7. Theta-Role Saturation in Greek Compounds. 1999. With A.M. Di Sciullo. In A. Alexiadou, G. Horrocks and M. Stavrou (eds.), Studies of Modern Greek Generative Syntax. Dordrecht: Kluwer. 185-200. 
 8. A Description and an Analysis of Compounds in Modern Greek (in Greek). 1999. Parousia 9, University of Athens Publications. 183-205.
 9. The Inflectional System of Modern Greek in a Transfer-based Machine Translation Approach (in Greek). 2000. In M. Tzevelekou and M. Stavrou (eds.), Machine Translation and the Greek Language. Athens: Kastaniotes Publishers.
  205-234.
 10. Compounding in Machine Translation (in Greek). 2000. In M. Tzevelekou and M. Stavrou (eds.), Machine Translation and the Greek Language. Athens: Kastaniotes Publishers. 235-261.
 11. Introduction to the Volume Comparative Syntax of Balkan Languages With Maria Luisa Rivero. 2001. New York: Oxford University Press. 1-16.
 12. Compounding in Modern Greek.  2002.  In  N. Metallinos  (ed.),  Hellenic Studies Unit Publications. Montreal: Concordia University. 17-30.
 13. Prefixation vs. Compounding: The Case of Greek Preverbs. 2003. In A.M. Di Sciullo (ed.), Asymmetry in Grammar: Morphology,  Phonology  and Language Acquisition. John Benjamins. 37-65.
 14. Gender Determination  in Modern Greek Nouns. 2003. In Α. Αnastasiadi-Symeonidi, A. Ralli & D. Cheila-Markopoulou (eds.), Gender. Αthens: Patakis. 57-99.
 15. Οn the Role of Allomorphy in Inflectional Morphology: Evidence from Dialectal Variation. 2006. In G. Sica (ed.), Open Problems in Linguistics and Lexicography. Milano: Polimetrica. 150-172.
 16. Morphology as an  Independent  Grammatical  Module (in Greek).  2008. In Ch. Charalambakis et al. (eds.), Glossis Charin. Volume in Honor of Prof. George Babiniotis. Athens: Ellinika Grammata. 141-156.
 17. Composés déverbaux grecs à “radicaux liés”. 2008. In D. Amiot (éd.), La composition dans une perspective    typologique. Arras: Artois Presses Université. 189-211.
 18. I.E: Hellenic. 2009. In R. Lieber & P. Stekauer (eds.), The Oxford Handbook of Compounds. Oxford: Oxford University Press. 453-464.
 19. Compounding versus Derivation. 2010. In S. Scalise & I. Vogel (eds.), Cross Disciplinary Issues in Compounding. Amsterdam: John Benjamins. 57-76.
 20. The Composition  of  Words  in  Modern  Greek  (in  Greek).  2011.  In  R. Delveroudi et al. (eds.), Intersections. Volume in Honour of P. Kalliabetsou, 291-307. Athens: Kardamitsa.
 21. Revisiting Exocentricity in Compounding: Evidence from Greek and Cypriot. With M. Andreou. 2012. In F. Kiefer, M. Ladani & P. Siptar (eds.), Current Issues in Morphological Theory. Amsterdam: John Benjamins. 65-82.
 22. Blend  formation  in  Modern  Greek.  With  G.  Xydopoulos.  2012. In V. Renner,  F.  Maniez  &  P.  Arnaud  (eds.),  Cross-disciplinary  Perspectives  on Lexical Blending (Trends in Linguistics). Berlin: Mouton de Gruyter. 35-50.
 23. Bare N(ominal)  N(ominal)  Concatenations  in  Turkish:  Compounds  or Syntactic Fallacies? With M. Bağrıaçık. 2012. In N. Hathout & F. Montermini (eds.), Morphologie à Toulouse. München: LINCOM. 2011. 35-56.
 24. From  Compounding  to  Prefixation.  Diachronic  Evidence  from  Modern Greek Dialects. 2013. With E. Dimela. Ιn A. Fábregas et al. (eds.), Los Limites de la Morfologia. A Festschrift to Soledad Varela. Madrid: University of Madrid.
  145-160.
 25. Morphology in Language Contact: The Case of Verbal Loans in Aivaliot (in Greek). 2013. In S. Christophidou (ed.), Scientific Terminology and Neologisms 12. A Festschrift to W.U. Dressler. Athens: Academy of Athens. 153-172.
 26. Contact-induced Morphology: Loan-verb Formation in two Modern Greek Dialects. 2014. In F. Villoing, S. David & S. Leroy. (eds.), Foisonnements morphologiques. Etudes en hommage à Françoise Kerleroux. Paris: Presses Universitaires de Paris Ouest. 287-308.
 27. Morphological Change in Language Contact: Verbal Loans in Griko and Heptanesian (in Greek). 2014. In Z. Gavriilidou & A. Revithiadou (eds.), Mélanges offerts à Anastassiadi-Symeonidi à l’occasion de sa retraite. Thessaloniki: Saita. 74-92.
 28. Suppletion. In G. Giannakis et al. (eds.), Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics. Leiden: Brill. 341-344.
 29. Form and Meaning of Bahuvrihi Compounds:  Evidence  from Modern Greek and its Dialects. 2015. With M. Andreou. In L. Bauer, L. Kortvelyessy &  P.  Stekauer (eds.), Semantics  of  Complex  Words.  Dordrecht: Springer. 163-186.
 30. Borrowing Verbs from Oghuz  Turkic:  Two  Linguistic  Areas. With M. Bağrıaçık and D. Melissaropoulou. 2015. In F. Gardani, P. Arkadiev & N. Amiridze (eds.), Borrowed Morphology. Berlin: De Gruyter. 109-136.
 31. Greek (Word Formation). 2015. In P. Müller et al. (eds.), A Handbook of Word Formation. Article no 172. Berlin: Mouton de Gruyter. 3138-3156.
 32. (Word   Formation) From   Ancient   Greek   to   Modern   Greek.   With   I. Manolessou. 2015. In P. Müller et al. (eds.), A Handbook of Word Formation. Article no 116. Berlin: Mouton de Gruyter. 2041-2061.
 33. Strategies and Patterns of  Loan  verb  Integration  in  Modern  Greek  Varieties.  2016.  In A.  Ralli (ed.), Contact  Morphology  in  Modern  Greek Dialects. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 73-108.
 34. Realization of the First Tri-dialectal Dictionary. 2016.  With D. Melissaropoulou, E. Galiotou, E. Dimela, N. Karanikolas, Ch. Papanagiotou, G. Xydopoulos. In M. Tzakosta (ed.), Teaching of the Greek Dialectal Varieties in Primary School. Athens: Gutenberg.
 35. Copying Compound Structures. The Case of Pharasiot Greek. With M. Bağrıaçık and A. Göksel. 2017. In C. Trips and J. Kornfilt (eds.), Further Investigations into the Nature of Phrasal Compounding. Berlin: Language Sciences. 183-230.
 36. Morphological Theory and Synchronic Variation. To appear. In J. Audring and F. Masini (eds.), The Handbook of Morphological Theory. Oxford: Oxford University Press.
 37. Greek in Contact with Romance. To appear. In M. Loporcaro et  al. (ed.), The Oxford Encyclopedia of Romance Languages. Oxford: Oxford University Press.
 38. mata- and -opulo: Two cases of Greek affixoids. To appear. In K. Dinas (ed.), Figura in Praesentia, volume dedicated to Prof. emeritus Thanasis Nakas.
 39. Coordination in Compounding. To appear. In R. Lieber et al. (ed.), The Oxford Research Encyclopedia in Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
 40. Linguistic mapping: the electronic dialectal atlas of Achaia (in Greek). To appear. In I. Manolessou (ed.), Volume dedicated to Ch. Bassea. Athens: Kardamitsa
 41. Affixoids and verb borrowing in Aivaliot morphology. Forthcoming. In A. Ralli (ed.), The Morphology of Asia Minor Greek. Selected topics. Berlin: Brill.
Ηλεκτρονικά άρθρα (10)
 1. Greek Compounds: A Challenging Case for Parsing Techniques of PC- KIMMO, V.2  With  E.  Galiotou.  UQAM:  Asymmetry  in  Grammar:  Natural  Language Processing.
 2. Optimization in Grammar: A Contrastive Analysis of Diminutive Suffixation in Standard Modern Greek and the Asia Minor Dialect of Aivali. Electronic Proceedings of the 7th International Conference of Greek Linguistics. University of York.
 3. Syntactic and Morpho-syntactic Phenomena in Modern Greek Dialects: The State-of the-Art. Syntactic Doubling Workshop. Amsterdam: Meertens Institute.
 4. Romance Verbal Loans in Modern Greek Dialects. 2013. In M. Janse, B.D. Joseph  and  A.  Ralli  (eds.)  Proceedings  of  the  5th International Conference of Modern  Greek  Dialects  and  Linguistic  Theory. Laboratory of Modern Greek Dialects.
 5. Etymology and dialectal lexicography (2013). With S. Tsolakidis. The dictionary of Asia Minor Dialectal Varieties of Kydonies, Moschonisia and North-Eastern Lesbos. In M. Janse et al. (eds.) Proceedings of the 5th International Conference of Modern  Greek  Dialects  and  Linguistic  Theory.  Patras:   Laboratory of Modern Greek Dialects.
 6. Greek dialects in Asia Minor. Setting lexicographic principles for a tri-dialectal dictionary (2013). With G. Xydopoulos. In M. Janse et al. (eds.) Proceedings of the 5th  International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects.
 7. On Variation in Morphology: Evidence from Modern Greek Dialects. 2015. In E. Karantzola et al. (eds.) Proceedings of the 11th International Conference of Greek Linguistics. Rhodes: University of the Aegean.
 8. Perfect periphrastic structures: Data from the Asia Minor dialects (2016). With S. Tsolakidis. In A. Ralli et al. (eds.) Proceedings of the 6th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects.
 9. Compiling the microstructure of a multi-media tri-dialectal online dictionary Decisions  and  practices  (2016).  With  E.  Dimela,  D.  Melissaropoulou,  Ch. Papanagiotou, & G. Xydopoulos. In A. Ralli et al. (eds.) Proceedings of the   6th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects.
 10. Challenges of annotating a multi-dialect, multi-level corpus of spoken and written Modern Greek dialects. (2016). With Th. Karasimos, E. Galiotou, N. Karanikolas, N. Koronakis, K. Athanasakos & D. Papazachariou. In A. Ralli et al. (eds.) Proceedings of the 6th  International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects.
Πολυσέλιδα άρθρα σε τόμους με Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων, με σύστημα κριτών (55)
 1. Lexical Theory and Verbal Morphology: Some Preliminary Remarks (in Greek). 1984. Studies in Greek Linguistics 1983, 61-80. Thessaloniki: Kyriakides.
 2. Inflection vs. Derivation (in Greek). 1986. Studies in Greek Linguistics 1985, 29- 47. Thessaloniki: Kyriakides.
 3. A Morphological Processor for Modern Greek. 1987. With E. Galiotou. Proceedings of ACL, European Chapter (Association of Computational Linguistics), 26-31.
 4. Verbal Compounds in Modern Greek (in Greek). 1989. Studies in Greek Linguistics 1988, 205-222. Thessaloniki: Kyriakides.
 5. A Computational Treatment of Modern Greek: A First Approach. 1989. With I. Kontos, E. Galiotou and M. Tzevelekou (in Greek). Studies in Greek Linguistics 1988, 273-292. Thessaloniki: Kyriakides.
 6. Lexical Phrase, a Morphological Construct (in Greek). 1991. Studies in Greek Linguistics 1990, 139-158. Thessaloniki: Kyriakides.
 7. A computational Treatment of Stress in Modern Greek. 1991. With L. Touratzidis (in Greek). Studies in Greek Linguistics 1990, 273-292. Thessaloniki: Kyriakides.
 8. The Treatment of Derivational Morphology in a Multilingual Transfer-based Machine Translation System. 1990. With S. Ananiadou and A. Villalva. Proceedings of SICONLP (International Meeting of the South Korean Society of Computational Linguistics), 20.4.1.-20.4.9.
 9. Feature Theory and the Structure of Greek Inflected Words (in Greek). 1992. Studies in Greek Linguistics 1991, 45-64. Thessaloniki: Kyriakides.
 10. Affixation in Lexical Morphology (in Greek). 1994. Studies in Greek Linguistics 1993, 222-237. Thessaloniki: Kyriakides.
 11. How to Process Featurized Information in Greek Inflected Words. 1993. With A. Draggiotis and M. Grigoriadou (in Greek). Proceedings of the EPI Meeting (Hellenic Association of Informatics).
 12. Stress Domains in Greek Compounds: A Case of Morphology-Phonology Interaction. 1994. With M. Nespor. Proceedings of the 1st International Meeting of Greek Linguistics, University of Reading, 201-208. The John Benjamins.
 13. Argument Structure and Inflection in Compounds: Some Differences between English, Italian and Modern Greek. 1994. With A.M. Di Sciullo. Proceedings of the Third Meeting on the Multilingual Aspects of Nominal Composition, 61-76. ISSCO, University of Geneva.
 14. Feature Representations and Feature-passing Operations in Greek Nominal Inflection. 1995. Proceedings of the 8th Symposium on English and Greek Linguistics 1994, 19-46. Thessaloniki: Dept. of English, Aristotle University of Thessaloniki.
 15. Compounding vs. Derivation. The Case of Verbal Compounds in Modern Greek. (in Greek). 1996. Studies in Greek Linguistics 1995,136-147. Thessaloniki: Kyriakides.
 16. A Computational Treatment of Greek NPs within the Framework of «Affix Grammars over a Finite Lattice». 1996. With Th. Triantopoulou and D. Christodoulakis. Studies in Greek Language 1995, 623-634. Thessaloniki: Kyriakides.
 17. Adjective-Noun Compounds versus Adjective-Noun Constructs in Greek. 1996. With M. Stavrou. Proceedings of the 2nd International Meeting of Greek Linguistics, 91-107. University of Salzburg.
 18. On the Morphological Status of Inflectional Features. 1997. Proceedings of the 10th Symposium on English and Greek Linguistics, 93-104 Thessaloniki: Dept. of English, Aristotle University of Thessaloniki.
 19. Compounding as a Diachronic Word-Formation Process in Greek. 1999. With M. Raftopoulou. Studies in Greek Linguistics 1998, 389-403. Thessaloniki: Kyriakides.
 20. Functional Decomposition and Lazy Word Parsing in Modern Greek. 2000. With E. Papakitsos and M. Grigoriadou. In D. Christodoulakis et al. (eds.), Proceedings of the 2nd International NLP Conference, 27-37. Springer.
 21. Gender in Greek Νοuns. 2001. Proceedings of the 4th International Meeting of Greek Linguistics, 154-162. Thessaloniki: University Press.
 22. The Role of Paradigm in two Dialectal Varieties of the Island of Lesvos. 2001. With A. Gafos. In A. Ralli, B.D. Joseph & M. Janse (eds.) Proceedings of the First International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, 247- 262. Patras: University of Patras.
 23. A Computational Analysis of Greek Compounds. 2002. With E. Galiotou. Studies in Greek Linguistics 2001, 135-147. Thessaloniki: Kyriakides.
 24. Semantic Tests and Supporting Tools for the Greek Wordnet 2002. With E. Galiotou, M. Gregoriadou, E. Papakitsos, G. Giannoulopoulou and A. Archakis. Proceedings of the Workshop on the Wordnet and Other Lexical Resources. NAACL, Carnegie Mellon.
 25. Preverbs in Greek: The Case of kse-, para-, ksana- 2002. Proceedings of the Symposium on English and Greek Linguistics 2001, 137-165. Thessaloniki: English, Dept., Aristotle University of Thessaloniki.
 26. Compounding vs. Prefixation: The Case of “ksana, kse-, para-“ 2002. In Ch. Clairis (ed.), Actes du 5ème colloque international de la linguistique grecque 2001. Paris V.
 27. Creating Lexical Data Bases in Semantically-defined Networks. 2002. With G. Giannoulopoulou and A. Archakis. In Ch. Clairis (ed.), Actes du 5ème colloque international de la linguistique grecque 2001. Paris V.
 28. Parsing Deficiencies of the PC-KIMMO System. 2003. With E. Galiotou. Proceedings of the International Conference of Artificial Intelligence 2002. Athens.
 29. Adjunction Sites in Morphology. 2003. In P. Bottari (ed.), Proceedings of the 2001 Incontro di Grammatica Generativa. Lecce.
 30. Morpho-phonological Modeling in Natural Language Processing. 2003. With E. Galiotou. International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks – TAINN.
 31. Paradigm Restructuring in the Nominal Inflection of the Asia Minor Dialect of Aivali and Moschonisia. 2004. With D. Melissaropoulou and A. Tsiamas. Studies in Greek Linguistics 2003, 268-279.
 32. Allomorphy in Inflection: Evidence from the Dialects of Lesvos, Kydonies and Moschonisia. 2006. In A. Ralli, B.D. Joseph & M.Janse (eds.), Proceedings of the Second International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, 329-349. Patras: University of Patras.
 33. Variation in Word Formation: The Case of Compound Markers. 2006. In P. Cuzzolin & M. Napoli (eds.), Fonologia e Tipologia Lessicale nella Storia della Lingua Greca, 238-264. Milano: Francoangeli.
 34. Compound Marking in a Cross-linguistic Approach. 2006. In N. Hathout & F. Montermini (eds.), Morphologie à Toulouse, 207-220. München: LINCOM.
 35. Greek Deverbal Compounds with ‘Bound Stems’. 2006. In S. Koeva & M. Dimitrova-Vulchanova (eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL-5), 10-14.
 36. Form and Function of the Perfect Tense in Greek Dialectal Variation. 2007. With D. Melissaropoulou and S. Tsolakidis. Studies in Greek Linguistics 2006, 361-372. Thessaloniki: Kyriakidis.
 37. Diminution in the Dialectal Variation of Modern Greek. 2007. With D. Melissaropoulou. In C. Dimadis (ed.), Proceedings of the 6th Meeting of the European Society of Greek Studies. Bucarest: June 2006.
 38. A Finite-State Approach to the Computational Morphology of Early Modern Greek. 2007. With Α. Lampropoulos, Ε. Galiotou, & Ι. Μanolessou. Proceedings of the 7th International Conference on Applied Computer Science (ACS 2007), Venice. 242-245.
 39. The Verbal System of the Asia-Minor Dialect of Aivali and Moschonisi. 2008. With D. Melissaropoulou. 2008. Proceedings of the 5th History Meeting. Athens.
 40. The Dialect of Aivali and Moschonisi: A First Approach. 2008. Proceedings of the 5th History Meeting. Athens: National Research Foundation.
 41. Improving the Access to the Content of Greek Historical Documents. 2008. With Α. Lampropoulos, Α. Sotiropoulos, D. Zikos, Ι. Μanolessou, Ch. Skourlas & Ε. Galiotou. Proceedings of the ERA-2 Conference on the Contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education, 547-552. Piraeus.
 42. Processing Thematic Features: From Derivation to Compounding. With Manouilidou Chr., Fyndanis V., Kehayia E. & A. Ralli. 2009. Proceedings of the 8th International Conference on Greek linguistics (August 30- September 2, 2007). Ioannina. 291-306.
 43. Accessing the Content of Greek Historical Documents. 2009 With A. Κesidis, E. Galiotou, B. Gatos, Α. Lampropoulos, Ι. Pratikakis & Ι. Μanolessou. Proceedings of the Third Workshop on Analytics for Noisy Unstructured Text Data, 55-62. (Barcelona, Spain, July 23 - 24, 2009). ACM, New York.
 44. Towards Prefixization: Diachronic Evidence from Greek and its Dialectal Varieties. 2010. With Ε. Dimela. Studies in Greek Linguistics 2009, Volume dedicated to Manolis Triantaphyllides.
 45. Optimization in Grammar. Diminution in the Dialects of Kydonies and South Italy. 2012. With D. Melissaropoulou. Proceedings of the 6th ODEG Meeting: Le Forme Dialettali della Lingua Greca dall’Antichita ad Oggi. Corigliano di Otranto.
 46. Bare N(ominal) N(ominal) Concatenations in Turkish: Compounds or Syntactic Fallacies? With M. Bağrıaçık. In N. Hathout, F. Montermini & J. Tseng (eds.) Morphology in Toulouse, 35-56. München: LINCOM.
 47. On the Romance Influence on Greek Dialects. 2013. In P. Del Puente (ed.), Proceedings of the International Conference on Dialetti per Parlare e per Parlarli. Potenza: A.L.Ba.
 48. Structuring a Multi-media Tri-dialectal Dictionary. 2013. With N. Karanikolas, E. Galiotou, G. Xydopoulos, K. Athanasakos & G. Koronakis. Proceedings of the 16th Text, Speech and Dialogue, 509-518. SpringerTowards a 
 49. Towards a Unified Exploitation of Electronic Dialectal Corpora: Problems and perspectives. 2014. With N. Karanikolas and E. Galiotou. Proceedings of the 17th Text, Speech and Dialogue, 257-266. Springer.
 50. Computational Processing of Oral Dialectal Data. 2015. With N. Karanikolas, E. Galiotou, D. Papazachariou, K. Athanasakos & G. Koronakis. Proceedings of the 19th PCI. Athens: ACM Press.
 51. The electronic dialectal map of Lesbos (in Greek). 2017. With V. Alexelli and Ch. Tsimpouris. Proceedings of the 2nd EUROMED Conference. Volos: University of Thessalia.
 52. The development of a virtual museum for the Greek immigration in Canada (in Greek). 2017. With Ch. Tsimpouris and Ch. Papanagiotou. Proceedings of the 2nd EUROMED Conference. Volos: University of Thessalia.
 53. The electronic linguistic atlas of the Aegean island of Lesbos (EDAL). With V. Alexelli and Ch. Tsimpouris. 7th Annual conference of the Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale. Bari: University of Bari. Jan. 31 – Feb. 2. 2018. 
 54. On Developing a Virtual Museum of Greek Immigration and Language in Canada With Ch. Papanagiotou, Ch. Tsimpouris and T. Tzanavara. 7th Annual conference of the Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale. Bari: University of Bari. Jan. 31 – Feb. 2. 2018. 
 55. AMiGre: A unified framework for archiving and processing oral and written dialectal data. With E. Galiotou. 7th Annual conference of the Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale. Bari: University of Bari. Jan. 31 – Feb. 2. 2018.
Εισαγωγές σε τόμους (5)
 1. Moschonisi: a forgotten town (2014). Athens: Estia Neas Smyrnis.
 2. Introduction to the book With the second moon of August by L. Strani (2016, Patras)
 3. Ιntroduction to the book The dialect of Cythera by G. Katsouda (2017, Athens).
 4. Introduction to the book The dialect of Ithaca by D. Simiris (2017, Patras)
 5. Cappadocian: Investigating a part of the Greek linguistic heritage (to appear). With M. Andreou. Athens: Association of Cappadocians.
Κριτικές βιβλίων (7)
 1. E. Selkirk 1982: The Syntax of Words. MIT Press. Glossologia 2,3. 1984. (In Greek).
 2. Studies in Greek Linguistics 1985. Thessaloniki: Kyriakides. Glossologia 5,6. 1987. (In Greek).
 3. A. Anastasiadi-Simeonidi 1986: Neologisms in Modern Greek Koine. Thessaloniki. Glossologia 7,8. 1990. (In Greek).
 4. R. Carter 1988. Vocabulary: Applied Linguistic Perspectives. London: Allen & Unwin. Machine Translation 6:1. 1991.
 5. A.M. Di Sciullo Asymmetry in Morphology (MIT Press 2003). Ms.
 6. A. Fabregas & S. Scalise 2012: Morphology: From Data to Theories (London: McMillan Palgrave). Ms.
 7. Francesco Gardani To appear: Morphological Borrowing (Oxford: Oxford University Press). Ms.
Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών (64)
 1. Evolution des verbes contractes grecs. ACFAS. Québec, Université du Québec: April 1980. 
 2. Compounding in the EUROTRA Machine Translation System. EUROTRA Annual Meeting. Vimeiro, Portugal: September1989. 
 3. Affixation in Modern Greek: A Computational Treatment. With E. Galiotou. EURISCON (International Association of Robotics). Corfu, Greece: June 1991. 
 4. Feature Representations and Feature-passing Operations: The Case of Inflection in Modern Greek. Incontro di Grammatica Generativa. Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, Italy: February 1992. 
 5. Theta-role Saturation in Greek Deverbal Compounds. 1st International Workshop on Modern Greek Generative Syntax. F.A.S. Berlin, Germany: December 1994. 
 6. Recherche linguistique et analyse par ordinateur. 2nd Meeting of Teachers of French. Thessaloniki, University of Thesssaloniki: September 1995. 
 7. On the Morphological Status of Inflectional Features: Evidence from Modern Greek. Workshop on Inflection. International Meeting on Morphology. Vienna, Vienna Universität: February 1996. 
 8. Inflectional Features and the Morphological Component Hypothesis. 20th GLOW Colloquium. Rabat, University of Rabat: April 1997. 
 9. Current Trends in Morphological Theory. Workshop on the Mental Lexicon. Montréal, Université de Montréal: June 1997. 
 10. Feature-mismatches in Clitic Left Dislocated Constituents. With M. Español. Incontro di Grammatica Generativa. Verona, Università degli Studi di Verona: February 1998 
 11. Case-mismatches in Greek: Evidence for the Autonomy of Morphology. June 1998. With M. Español. 2nd International Conference of Morphology. Budapest, University of Budapest: June 1998. 
 12. Case-mismatches in Greek Clitic Left Dislocated Constituents. With M. Español. Workshop on the Effects of Morphological Case in Syntax and Semantics. Utrecht, The Netherlands: August 1998. 
 13. The Role of Morphological Structure in the Processing of Compounds: The Interface between Linguistics and Psycholinguistics. With E. Kehaya, G. Jarema, K. Tsapkini, D. Perlak, D. Kadzielawa. 1st International Conference on the Mental Lexicon. Edmonton: September 1998. 
 14. Word Recognition of Compounds in Modern Greek. With E. Kehayia, E. Klepousniotou and K. Tsapkini. 5th International Conference of Greek Linguistics. Nicosia, University of Cyprus: September 1999. 
 15. A Feature-based Approach of Gender in Greek Nominal Inflection. International Conference of Morphology, Poster Session. Vienna, Vienna Universität: February 2000. 
 16. The Greek Wordnet: Some Preliminary Remarks. With G. Giannoulopoulou. Workshop of European Master in Language and Speech Processing. Chios, Greece: July 2000. 
 17. Preverbs in Greek: The Case of ksana, kse-, para-. Workshop on Preverbs. Nijmegen, The Netherlands: January 2001. 
 18. Prosodic Constraints in Paradigmatic Morphology. With A. Gafos. Incontro di Grammatica Generativa. Trieste, Università degli Studi di Trieste: March 2001. 
 19. A Prototype for the Computational Processing of Modern Greek Compounding. With E. Galiotou. International Conference of Asymmetry in Grammar. Montréal, Université du Québec à Montréal: May 2001. 
 20. Adjunction Sites in Morphology: Evidence from Prefixation and Compounding in Modern Greek. 10th International Morphology Meeting. Budapest, University of Budapest and Hungarian Academy of Sciences: May 2002. 
 21. Modern Greek Preverbs: A Case Study for Adjunction Sites in Morphology. Reviewing Linguistic Thought: Perspectives into the 21st Century. Athens: University of Athens, English Department: June 2002. 
 22. Computation of Argument Structure in Lexical Access. The Case of Deverbal Participial Compounds. Με τους E. Kehayia και Ch. Manouilidou. Canadian Linguistic Association. Dalhousie University: June 2003. 
 23. Processing Greek Compounds. With E. Galiotou. Electronic Dictionaries Conference. Thessaloniki, University of Thessaloniki: Αugust 2003. 
 24. Α Psycholinguistic Approach of Theta-Role Saturation in Greek Compounds. With Eva Kehayia and Christina Manouilidou. 5th International Meeting of Greek Linguistics. Rethymnon, University of Crete: September 2003. 
 25. The Asia Minor Dialect of Kydonies and Moschonisia. Μodern Greek Association of North America. Toronto: Οctober 2003. 
 26. Constituent activation during the lexical access of compounds. Decomposition, to what extent? 2004. With E. Kehayia and Ch. Manouilidou. 4th International Conference on the Mental Lexicon. Windsor, University of Windsor, Ontario: June 30-July 3, 2004. 
 27. Parameters in Word Formation: The Case of Compound Markers. VI Incontro Internazionale di Linguistica Greca. Bergamo, Università degli Studi di Bergamo. September 2005. 
 28. Headedness in Diminutive Formation: Evidence from Modern Greek and its Dialectal Variation. With D. Melissaropoulou. 12th International Morphology Meeting. Budapest, University of Budapest and Hungarian Academy of Sciences: May 2006. 
 29. Greek Deverbal Compounds with Bound Stems. 5th International Meeting of Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL 5). Sofia, Bulgaria, University of Sofia: October 2006. 
 30. Morphological Triggers in Paradigmatic Levelling: The Interaction of Gender and Stem Allomorphy. With I. Manolessou. 5e Décembrettes: Forum de Morphologie. Toulouse, Toulouse Le Mirail: December 2006. 
 31. On the Borderline between Prefixation and Compounding: The sa-adverbs in the Dialectal Varieties of Lesbos, Kydonies (Aivali) and Moschonisia. With E. Dimela. 3rd International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Nicosia, University of Cyprus June 2007. 
 32. Constituency and Compound-internal Derivation. With A. Karasimos. 7th International Meeting of Greek Linguistics. Ioannina, University of Ioannina: September 2007. 
 33. Morphology Meets Dialectology: Insights from Modern Greek Dialects. 6th Mediterrranean Morphology Meeting. Ithaca: September 2007. 
 34. Modern Greek Compounding from a Typological Perspective. La Morfologia del Greco tra Tipologia e Diacronia. VII Incontro Internazionale di Linguistica Greca. Cagliari, Università degli Studi di Cagliari: September 2007. 
 35. Structural Combinatorial Properties of Greek Derivational suffixes. With D. Melissaropoulou. 13th International Morphology Meeting, Workshop on Affix Ordering in Typologically different languages. Vienna, Vienna Universität. February 2008. 
 36. Morphology in Contact: Verbal Loanblends in Aivaliot. Morphologies in Contact. Bremen, Bremen Universität: October 2009. 
 37. Verbal Loans in Aivaliot. Workshop on Dialectal Variation. Ioannina, Dept. of Philology, University of Ioannina: May 2010. 
 38. Blend Formation in Modern Greek. International Conference on Lexical Blending. Lyon, Lyon II: June 2010. 
 39. Turkish Bare NN Formations. Compounds or Syntactic Fallacies: 7e Décembrettes Morphology Meeting. Toulouse, Toulouse le Mirail and CNRS: December 2010. 
 40. Contact-induced Morphology: Loan-verb Formation in Griko and Heptanesian. Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting. Cambridge, Cambridge University: June 2011. 
 41. Compounding and its Locus of Realization. 8th Mediterranean Morphology Meeting. Cagliari, Università degli Studi di Cagliari: September 2011. 
 42. From Derivation to Inflection: A Process of Grammaticalization in the Griko Dialect. With N. Koutsoukos. Workshop in honour of Geert Booij. Leiden, University of Leiden: September 2012. 
 43. On Borrowing across Dialects. 5th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Ghent, Ghent University: September 2012. 
 44. On the Romance Influence on Modern Greek Dialects. Dialetti: per parlare e parlarne. Potenza, Università degli Studi di Potenza: November 2012. 
 45. Headless Compounds in a Right-headed Language: the Case of Coordinate Compounds in Greek. With Ch. Manouilidou and K Kordouli. Poster Representation at the Eight International Conference on the Mental Lexicon. Montreal, Université de Montréal and McGill University: October 2012. 
 46. Dialectal Richness and Linguistic Heritage. Tzartzania Meeting. Tyrnavos, University of Thessaly: December 2012. 
 47. Phrasal vs. Morphological Compounds: Insights from Turkish and Modern Greek (with Metin Bağrıaçık). Workshop on Phrasal Compounds. Mannheim, Mannheim Universität: June 2013. 
 48. Compounding in Language Contact: Evidence from Asia Minor Greek. 2nd American International Morphology Meeting. November. San Diego, University of San Diego: November 2013. 
 49. Is Compounding Borrowing Possible? 6th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras, University of Patras: September 2014. 
 50. On Borrowing Compounds. 17th International Morphology Meeting. Vienna, Vienna Universität: February 2016. 
 51. Affixoids: An Intriguing Category in between Compounding and Derivation. SLE Meeting. Naples, Università degli Studi di Napoli: Aug. 30-Sept. 3, 2016. 
 52. On Affixoids in Modern Greek Dialects. International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Rethymno, University of Crete: October 2016. 
 53. Contrastive Borrowing: on English Word integration in Canadian Greek. International Conference on Contrastive Linguistics. Athens, University of Athens: May 2017. 
 54. Loan Noun Integration in Italiot. Italian Dialectal Syntax-Morphology Meeting. Cambridge, Cambridge University: July 2017. 
 55. Matter vs. Pattern Borrowing in Compounding: Evidence from the Greek Dialectal Variety. SLE Meeting. Zurich, Zurich Universität: September 2017. 
 56. Loan Noun Integration: The Case of Canadian Greek. With V. Makri and V. Mouchtouri. SLE Meeting. Zurich, Zurich Universität: September 2017. 
 57. ‘Neither here nor there’, ‘Both here and there’: The construction of transnational identities among Greek immigrants in Canada. 3rd International communication styles conference. With R, Karachaliou, A, Archakis and V. Tsakona. Krosno: October 2017. 
 58. Greek dialects as a linguistic repertoire among Greek immigrants in Canada: dialect performance. With D. Papazachariou, A. Archakis and R. Karaxaliou. 16th International Conference of Methods in Dialectology. Tachikawa: Aug. 2017. 
 59. The electronic dialectal map of Lesbos (in Greek). 2017. With V. Alexelli and Ch. Tsimpouris. 2nd EUROMED Conference. Volos: University of Thessalia. 
 60. AMiGre. An electronic database for three Asia Minor dialects. 2017. With E. Galiotou. 2nd EUROMED Conference. Volos: University of Thessalia. 
 61. The development of a virtual museum for the Greek immigration in Canada (in Greek). 2017. With Ch. Tsimpouris and Ch. Papanagiotou. 2nd EUROMED Conference. Volos: University of Thessalia. 
 62. The electronic linguistic atlas of the Aegean island of Lesbos (EDAL). With V. Alexelli and Ch. Tsimpouris. 7th Annual conference of the Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale. Bari: University of Bari. Jan. 31 – Feb. 2. 2018. 
 63. On Developing a Virtual Museum of Greek Immigration and Language in Canada With Ch. Papanagiotou, Ch. Tsimpouris and T. Tzanavara. 7th Annual conference of the Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale. Bari: University of Bari. Jan. 31 – Feb. 2. 2018. 
 64. AMiGre: A unified framework for archiving and processing oral and written dialectal data. With E. Galiotou. 7th Annual conference of the Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale. Bari: University of Bari. Jan. 31 – Feb. 2. 2018. 
Αδημοσίευτες πανεπιστημιακές σημειώσεις
 1. Θέματα Συγκριτικής Μορφολογίας. Thermi International Summer School in Linguistics (TISSL), GLOW 1999.
 2. Εισαγωγή στην Ιστορική Γλωσσολογία. Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. 2000.
 3. Εισαγωγή στην Τυπολογία. Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. 2016.
 4. Σημειώσεις στη Μορφοφωνολογία των ΝΕ Διαλέκτων. Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. 2016.
 5. Συγκριτική Μορφολογία. Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. 2016.